<dl id="0diti"></dl>
<div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
<em id="0diti"></em>
<dl id="0diti"></dl>

   <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

   幼儿园大班期末考试卷 (数学)

   类别数学试卷更新时间2019年01月10日 13:34:56

   此试卷格式为WORD DOC格式纸张A4页数4页

   幼儿园大班期末考试卷 (数学)

   幼儿园大班期末考试数 学 试 卷姓名                 班级               总分一请小朋友按要求仔细分仔细填4分(            )                               (                    )(            )                               (                    )二填空前3题每空2分第4题每空1分共23分)٢ 9里面有   个1           9添上1是    下面的方框里一共有    个图形   排在第    个找规律填数三把圆圈上面的数字按要求填到圆圈里  (6分)1  2  3   4   5   6  7   8    9  10四转换填空  6分1元=  角      10个1元是   元    10角=    元1角=  分      10个1分=    角    2元=     角五看一看连一连6分900               1008                   800六看图列式计算1小题8分2小题6分3小题5分4小题5分共24分                                                      +=     -=+=     -=苹果和梨香蕉不规则摆放

         有    个      有    个      有    个

        和     一共有多少个列式计算

         和     一共有多少列式计算

   七在填上或 = 共9分

   96            411        6+6142112         12-88        31+9八计算每空1分共22分 6+2=     12-6=    5+7=    8+8=12-5=      9+7=   16+4=   14-7=10-8-1=                      6+6-5=16  -  8 =                      16+8=1  6+  8

   提示上图为该试卷的WORD截图下载后可直接打印请点击下方按钮下载该试卷
   上一篇中心幼儿园大班数学检测题
   下一篇没有了
   数学试卷相关
   • 幼儿园试卷分类
   • 将此试卷分享到
   • 数学试卷最新更新
   ֿԤ

   <dl id="0diti"></dl>
   <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
   <em id="0diti"></em>
   <dl id="0diti"></dl>

     <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

     <dl id="0diti"></dl>
     <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
     <em id="0diti"></em>
     <dl id="0diti"></dl>

       <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>