<dl id="0diti"></dl>
<div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
<em id="0diti"></em>
<dl id="0diti"></dl>

   <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

   幼儿园幼儿大班春语文期末试题

   类别ㄩ语文试卷﹛更新时间ㄩ2019年01月10日 13:31:54

   此试卷格式为ㄩWORD DOC格式ㄛ纸张ㄩA4ㄛ页数ㄩ2页﹝

   幼儿园幼儿大班春语文期末试题

   ﹛﹛幼儿大班春语文期末试题姓名ㄩ          分数ㄩ

   ﹛﹛一﹜小朋友你们能帮助字母宝宝找到家吗ˋㄗ20分ㄘs   e   r   zh   a   ie   n   u   w   o二﹜?#19968;?#25340;ㄛ还能写一手好字﹝ㄗ10分ㄘch迂n f言ng    zhòng shù    xi見o chí    x貝 gu芋     kuài lè(         )  (         )  (        )  (       )  (        )三﹜?#19968;?#26631;声调"   ""  ""   ""  "﹝ㄗ10分ㄘgong   hui  mei  you   dui   chong  liang   jian   shuo   hua公    会   美   右    对    冲     凉     见    说    话四﹜背唐诗ㄛ填空﹝ㄗ24分ㄘ小    池ㄗ    ㄘ眼ㄗ    ㄘ声惜细流ㄛㄗ    ㄘ荫照ㄗ    ㄘ爱晴柔﹝

   ﹛﹛(    )荷ㄗ    ㄘ露ㄗ    ㄘㄗ    ㄘ角ㄛㄗ    ㄘㄗ    ㄘ蜻蜓ㄗ    ㄘ上ㄗ   ㄘ﹝

   ﹛﹛五﹜写笔顺﹝ㄗ12分ㄘ例ㄩ                ㄗ 4  ㄘ画男ㄩ                ㄗ   ㄘ画˙女ㄩ                (    ㄘ画˙因ㄩ                ㄗ   ㄘ画˙为ㄩ                (    ㄘ画˙车ㄩ                ㄗ   ㄘ画˙方ㄩ                (    ㄘ画˙六﹜读拼音填空﹝ㄗ9分ㄘb-ái-(     )     m-芋-(    )        x-üé-(    )n-邢-(      )     f-(    )-f言ng     q-(    )-q貝nd-(   )-duì      j-巡n-(     )       p-(    )-p見o七﹜背▲妈妈的爱◎这篇课文﹝ㄗ10分ㄘ八﹜画一幅春天的景象图﹝ㄗ5分ㄘ妈妈的爱

   提示?#33655;?#22270;为该试卷的WORD截图ㄛ下载后可直接打印ㄛ请点击下方按钮下载该试卷
   上一篇ㄩ幼儿园第一学期大班拼音期末考试试卷
   下一篇?#22909;?#26377;了
   语文试卷相关
   • 幼儿园试卷分类
   • 将此试卷分享到ㄩ
   • 语文试卷最新更新
   憚輿辦啎聆

   <dl id="0diti"></dl>
   <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
   <em id="0diti"></em>
   <dl id="0diti"></dl>

     <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

     <dl id="0diti"></dl>
     <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
     <em id="0diti"></em>
     <dl id="0diti"></dl>

       <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>