<dl id="0diti"></dl>
<div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
<em id="0diti"></em>
<dl id="0diti"></dl>

   <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

   幼儿园学前班语文期末测试

   类别语文更新时间2018年06月26日 02:57:52

   学前班语文期末测试姓名                    成绩

   一默写声母15分

   二默写韵母:12分三默写整体认读音节16分四按要求给下列音节标上声调(8分)一声: che  gui  tui   zhui二声po  mei  niu   she三声gei  lou  nai   mai四声ji   ri   pa  cai五将下列汉字按笔画数分一分7分头  禾   米   目   耳   四   鸟五画

   六画

   六拼一拼连一连6分Wu        yu                          yue        miShu        ya                          yu         wanXia        ye                          ye          liang七比一比再组词8分水        月         禾         木       小        目 (       )    天         本       八写出下列汉字的笔顺并填空12分去                                             共有     画

   走                                             共有     画

   车                                             共有     画

   云                                             第三画是    

   火                                             共有     画

   果                                             共有     画

   九拼一拼写音节6分q -ü-(    )     j-ü-an-(         )   h -un-(       )l-ù-       m-a-(    )         m-u-(      )十填上合适的量词10分一    雨伞    三    书     五     鱼两    驴      三    小猫   六     花一    牛      一 (     )蝴蝶    一    鞋子一    铅笔

   提示上图为该试卷的WORD截图下载后可直接打印请点击下方按钮下载该试卷
   上一篇幼儿园学前班拼音练习试题
   下一篇没有了
   语文相关
   • 幼儿园试卷分类
   • 将此试卷分享到
   • 语文最新更新
   ֿԤ

   <dl id="0diti"></dl>
   <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
   <em id="0diti"></em>
   <dl id="0diti"></dl>

     <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>

     <dl id="0diti"></dl>
     <div id="0diti"><tr id="0diti"><object id="0diti"></object></tr></div>
     <em id="0diti"></em>
     <dl id="0diti"></dl>

       <em id="0diti"><ol id="0diti"></ol></em>